با توجه به مشکل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی شرکت ها ممکن است پاسخ به تیکت ها و تماس ها با ” تاخیر مواجه” باشد.

فهرست